Zespół

Zespół specjalistów stworzył autorski, interdyscyplinarny, nowatorski  Specjalistyczny Trening Zarządzania Stresem.  STZS powstał na bazie stosunkowo nowych programów terapeutycznych mających na celu poprawę funkcjonowania społecznego tj. Trening Społecznego Poznania i Neuropoznania (Kucharska i wsp.2013) oraz Treningu Poznania Społecznego i Interakcji (ang. SCIT) (Roberts and Penn 2009) sięgających do tradycji terapii poznawczo–behawioralnej (CBT). STZS wykorzystuje także elementy Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ), terapii opartej na treningu rozwiązywania problemów (problem-solving therapy) oraz muzykoterapii z elementami choreoterapii. Jest on interdyscyplinarnym, programem terapii, którego oddziaływanie połączono równolegle z poprawą komunikacji społecznej  oraz z Programem Empatycznej Uważności (PEU). Poszczególne komponenty STZS ukierunkowane są na redukcję objawów lęku, poprawę jakości życia emocjonalnego, naukę adekwatnego spostrzegania faktów społecznych, poprawę umiejętności społecznych, umiejętności rozwiązywania złożonych problemów, planowania działań i metapoznania. Przewaga STZS nad dostępnymi w Europie i Stanach Zjednoczonych programami zarządzania lub radzenia sobie ze stresem (ang. Stress Management Trainings/Workshops) polega na jego złożoności, integracyjnym podejściu z dominacją podejść terapeutycznych udokumentowanych naukowo (evidence based) takich jak CBT czy uważność (ang. mindfulness).